Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ

Μερικά πράγματα ποὺ ἂν γίνῃ μόνο ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἡ χώρα θὰ ἰσοπεδωθεῖ, ὄμως ἂν γίνουν ὄλα μαζὶ θὰ σωθεῖ.

1. Ἐφαρμογὴ τῆς ὑποχρεωτικῆς ψήφου καὶ ἀφειδῆ κονδύλια γιὰ τὴν διασφάλισή της, μὲ παροχὲς, συγκοινωνίες, ὑποδομές. Ἔχω βαρεθεῖ νὰ μοῦ δίνουν τὰ συνδικάτα τὸ νομοθετικό καὶ τὸ ἐκτελεστικό μου

2. Κατάργηση τοῦ ὁρίου τοῦ 3%. Ὅταν οἱ ἔδρες μίας περιφέρειας εἶναι χ καὶ κάποιος ἔχει τοὺς σταυροὺς ποὺ χρειάζεται, νὰ παίρνῃ τὴν ἔδρα του, δίχως νὰ ἔχῃ κάποια σχέση τί κάνει τὸ κόμμα του στὴν περιφέρεια.

3. Ἁπλὴ ἀναλογική! Παράλληλα μὲ κατάργηση τοῦ πρωθυπουργικοῦ δικαιώματος νὰ ρίχνῃ τὴν κυβέρνησή του, παρὰ μόνον νὰ παραιτεῖται ὁ ἴδιος ὡς πρόσωπο. Συνταγματικὴ κατοχύρωση τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς! Μεταφορὰ αὐτῆς τῆς ἐξουσίας στὸν ΠτΔ. Αὐτὸ θὰ καθυποχρεώσει καὶ θὰ ἐξαναγκάσει τὶς κυβερνήσεις συνεργασίας νὰ σκάσουν καὶ νὰ κυβερνήσουν (πῶς λέμε σκάσε καὶ κολύμπα!) Ἐπίσης, ἡ ἰσορροπία στὸ ρουσφέτι θὰ εἶναι τὸ πρῶτο βηματάκι πρὸς τὴν πλήρη ἀξιοκρατία. Μὲ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν ἀπὸ 300 σὲ 200, πολλὲς περιφέρειες θὰ καταστοῦν μονοεδρικὲς καὶ διεδρικὲς διευκολύνοντας τὴν κατάσταση καὶ μειώνοντας τὸν κίνδυνο ἀκυβερνησίας, εἰδικᾶ ἂν ἐφαρμοστῇ καθολικᾶ ἡ μονοσταυρία, ἔνας πολίτης ψηφίζει ἕναν ἀντιπρόσωπο. Αὐτὸ θὰ ἀμβλύνει καὶ τὸν κίνδυνο εἰσόδου Τούρκων βουλευτῶν ἀπὸ τὴν ἰσλαμικὴ μειονότητα τῆς Θράκης στὴν Βουλή, ποὺ μπορεῖ νὰ δίνουν πληροφορίες στὶς τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες.  Παράλληλα, γιὰ νὰ μὴν θιγεῖ ὁ ἀντιπροσωπευτικὸς χαρακτῆρας τοῦ πολιτεύματος, κατάργηση τοῦ ὀρίου τοῦ 3% γιὰ εἴσοδο στὴν βουλή. Μὲ τὶς ἐξῆντα ἕδρες δῶρο, εἶναι λογικὸ μόνο τους μέλημα νὰ εἶναι ἠ Ἱκανοποίηση ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερον συνδικάτων γιὰ τὸ 0,1% τοῦ προβαδίσματος στὶς δημοσκοπήσεις...οἱ ἐκλογὲς δὲν εἶναι ἀγῶνας καλαθοσφαίρισης μὲ ἐπάλληλες "ἀνατροπές", εἶναι ἐθνικὴ διαδικασία...

Δὲν μπορεῖ νὰ ψηφίζῃ μόνο τὸ 50% καὶ ἀπὸ αὐτὸ νὰ ἀναδεικνύεται κυβέρνηση μὲ τὸ 40%.
0,5 χ 0,4 = 0,2, καὶ ἀμέσως ἀμέσως τὸ 20% δίνει κυβέρνηση. Ἀκόμη καὶ ὁ ἴδιος ὁ ὅρος "ἐνισχυμένη ἀναλογική" εἶναι ἕνα γλωσσικὸ ἄτοπο. Ἐπίσης, οἱ κυβερνῶντες θὰ προσπαθοῦσαν νὰ εὐχαριστήσουν ὄλο τὸν λαό, ἀνεξαρτήτως κόμματος καὶ ὄχι μόνο πέντε-ἕξι συγκεκριμένα συνδικάτα καταστρέφοντας τὴν ὑπόλοιπη χώρα. Ὁ κανόνας καὶ ὁ στόχος τοῦ 40% ἔδωσαν αὐτὸ τὸ τερατούργημα. Μὲ τὶς ἐνισχυμένες ἀναλογικὲς, κάθε κόμμα ποὺ κυβερνᾷ, χωρὶς ἀντίβαρο στὴν συμπολίτευση, κοιτᾶ πῶς θὰ κρατήσει τοὺς βολεμένους του στὸ μαντρὶ γιατί αὐτὸ ἀρκεῖ! Κοινωνικὴ συναίνεση δὲν ὑπάρχει δίχως κοινωνικὴ συνοχή!

4. Ἀσυμβίβαστο βουλευτικῆς μὲ τὴν ὑπουργικὴ ἰδιότητα. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΕΞΟΥΣΙΩΝ. Ἢ νομοθετικὴ ἐξουσία ἔχει κάποιος, ἢ ἐκτελεστική. 1+1 δὲν μπορεῖ να κάνουν 3. Ἐπίσης, ἂν ἦταν δυνατὴ ἡ διαδικτυακὴ ψῆφος μὲ μοναδικὸ κωδικὸ τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ποὺ "κλειδώνει", δικαίωμα γιὰ ψῆφο σὲ ὑποψηφίους ἀπὸ περισσότερα τοῦ ἑνός κόμματα. Ὅταν ψηφίζουμε ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ψηφίζουμε ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. Ποιὸς ὑπυυργός ποὺ εἶναι καὶ βουλευτής θὰ δυσαρεστήσει τοὺς συνδικαλιστὲς ποὺ τὸν ἐκλέγουν, καὶ πράγματι, ποιὸς τὸ ἔκανε; Ἐπὶ πλέον, ὅταν οἱ ὑπουργοὶ εἶναι καὶ βουλευτές, ἡ ἀσυλία τοὺς ἐπιτρέπει τὰ μεγαλύτερα ἐπιτελικὰ ἀδικήματα...

5. Ἀλλαγή, βεβαίως, τῶν διαδικασιῶν περί εὐθύνης ὑπουργῶν!

Μετὰ ἀπὸ μία ἐφηβική περίοδο ἀστάθειας, ὁ τόπος θὰ ἔπαιρνε τὸν πιὸ σωστὸ δρόμο ποὺ ἔχει πάρει ποτέ, καὶ ὁ κομματικὸς ὀπαδισμὸς θὰ περνοῦσε στὸ παρελθόν! Πρὸς τὸ παρόν, λείπει ἡ πολιτικὴ βούληση γιὰ ῥήξεις καὶ ἡ ἀνδρεία...

6. ΔΙΧΩΣ τὴν ΕΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ δίχως ἀκρότητες ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ, ἰδεολογίες ποὺ πρέπει νὰ περαστοῦν μέσα ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, ΚΑΜΙΑ ΥΨΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ. Χωρὶς τὴν εὐνομία νὰ διασφαλίζῃ τὴν σταθερότητα, τὴν εὐρρυθμία καὶ τὴν ἀνταποδοτικότητα τῶν φόρων ἑνός ἐπιχειρηματία μέσα ἀπὸ τὴν αὔξηση τῆς ἀγοραστικῆς δύναμης τοῦ μέσου πολίτη διὰ τῆς κοινωνικῆς πολιτικῆς και της εξασφάλισης ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ὑλικοτεχνικῶν ὑποδομῶν καὶ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ μέσα ἀπὸ ἕνα ἄριστο κρατικὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα ποὺ θὰ χρηματοδοτεῖται μὲ αὐτόν τὸν τρόπο, καὶ δίχως τὸν πατριωτισμό, τὴν συλλογικὴ συνείδηση, προϋπόθεση ἀπαραίτητη γιὰ τὴν εὐνομία καθὼς καὶ ἡθικὸς παράγοντας δέσμευσης τοῦ κεφαλαίου, καμία τέτοια ἐλπίδα δὲν μποροῦμε νὰ τρέφουμε· οἱ ψευδοαριστεροὶ ἐθνομηδενιστὲς ἀπορρίπτουν τὶς ἴδιες τὶς προϋποθέσεις γιὰ δικαιότερη κατανομὴ πλούτου...

1 σχόλιο: